Random Thoughts

✨ Suy nghĩ vu vơ

Archives


Mon 28 December 2020
Nodejs eventloop hoạt động như thế nào, Libuv, epoll
Tue 16 June 2020
Giải thích bài báo DEtection TRansformer
Tue 16 January 2018
Bài toán Object Detection cổ điển
Sun 08 October 2017
Giải thích về mô hình Faster RCNN - Phần 1: RPN
Wed 04 October 2017
Giới thiệu về blog