Deep Learning

✨ Hành trình học deep learning

Archives


Thu 28 June 2018
Giải thích về mô hình Faster RCNN - Phần 2: RPN - giải thích code bằng pytorch
Tue 16 January 2018
Bài toán Object Detection cổ điển
Sun 08 October 2017
Giải thích về mô hình Faster RCNN - Phần 1: RPN
Wed 04 October 2017
Giới thiệu về blog